fbpx

Adatkezelési tájékoztató

SCITEC Megateszt nyereményjáték és verseny

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A BioTech USA Kft. által hirdetett „SCITEC Megateszt” nyereményjáték és verseny lebonyolítása, a nyertesek kiválasztása, valamint a nyertesekkel történő kapcsolattartás és a nyeremények átadása érdekében a BioTech USA Kft. kezeli a versenybe jutott személyek jelentkezés során megadott személyes adataidat a hozzájárulásod alapján. A SCITEC Megateszt nyereményjáték és versenyben való részvételhez önkéntesen és kifejezetten hozzá kell járulnod. A SCITEC Megateszt nyereményjáték és versenyben csak 18. életévüket betöltött személyek vehetnek részt. A BioTech USA Kft. mint adatkezelő csak az itt meghatározott személyes adataidat használja fel a SCITEC Megateszt nyereményjáték és verseny lebonyolítása céljából.

Jelen tájékoztató kialakítása és alkalmazása során Adatkezelő az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR) szellemében és alkalmazásával, azoknak mindenben megfelelve jár el.

1. Adatkezelő adatai:

BioTech USA Kft. (Székhely: 1033 Budapest, Huszti út 60., Fióktelep: 1033 Budapest, Kiscsikós köz 11., Cégjegyzékszám: 01 09 352550, Adószám: 25114681-2-44, Telefon: 06 1 453 2716, E-mail: adatvedelem@biotechusa.com)

Adatvédelmi tisztviselőnk elérhetőségei: Levelezési cím: 1277 Budapest, Pf. 83.; E-mail cím: dpo.btu@dnui.hu

Kezelt adatok köre:

Kötelező adatok: név, születési hely és idő, lakcím vagy tartózkodási hely, telefonszám, e-mail cím, jelentkezési kategória (női, férfi), póló méret, továbbá a verseny fordulói során készült képek, videóanyagok.

A nyereményjáték nyerteseitől a következő adatok: szállítási cím.

Az adatok megadása során figyelj arra, hogy csak saját személyes adatot vagy jogosult megadni. Az Adatkezelő a valótlan, jogosulatlanul vagy tévesen megadott adatok kezeléséből eredő károkért nem vállal felelősséget.

A SCITEC Megateszt nyereményjáték és verseny való részvétellel kifejezetten hozzájárulsz ahhoz, hogy az Adatkezelő a www.megateszt.hu, www.scitec.hu, www.shopbuilder.hu oldalon, illetve a SCITEC Magyarország Facebook, Instagram és YouTube csatornáján közzé tegye, nyilvánosságra hozza a jelentkezés során megadott neved és képmásodat, illetve a SCITEC Megateszt verseny fordulói során készült fényképedet, videóanyagokat.

2. Adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja a SCITEC Megateszt nyereményjáték és verseny lebonyolítása, mely magában foglalja a jelentkezők azonosítását, megfelelő kategóriába sorolását, a játék időtartama alatt a folyamatos kapcsolattartást, a fotózás megszervezéséhez szükséges optimális időbeosztás meghatározását.

A Nyertesek esetén nyeremények átadása, valamint ennek dokumentálása és online felületeken történő megosztása. Adatkezelő a nyeremény átadásához szükséges adatokat csak a Nyertesektől szerzi be. Adatkezelő az így megszerzett adatokat a nyeremény átadásához, szállításához, valamint ehhez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségei teljesítéséhez használja fel.

3. Az adatkezelés időtartama:

Adatkezelő a Jelentkezők által megadott adatokat az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. Adatkezelő emellett egy előre meghatározott törlési határidőket is beiktat adatkezelésébe: A Scitec Megateszt verseny lezárásától (2022. június 11.) számított 30 napig kezeli a résztvevők személyes adatait. Adatkezelő azonban a verseny során készített kép- és videófelvételeket a versenyzők hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.

Adatkezelő a Nyertesek részére kiállított szállítólevelet jogszabályi kötelezettségének eleget téve 8+1 évig őrzi meg.

4. Adatfeldolgozók:

1. Salesautopilot hírlevélküldő rendszer, amelyen keresztül Adatkezelő a Jelentkezők számára az e-mailes értesítéseket megküldi.

Az adatfeldolgozó cég adatai: SalesAutopilot Kft. (Székhelye: 1024. Budapest, Margit krt. 31-33. félemelet 4-5 Cégjegyzékszám: 01 09 286773; E-mail: info@salesautopilot.hu Weblap: www.salesautopilot.hu; az adatfeldolgozó adatkezelési tájékoztatója az alábbi elérhetőségen érhető el: https://www.salesautopilot.hu/ugyfelkozpont/adatkezelesi-tajekoztato/)

2. Az Adatkezelő szervereit megbízott cég üzemelteti és felmerülő probléma esetén karbantartja.

Az adatfeldolgozó cég adatai: Big Fish Kft. (címe: 1066 Budapest, Nyugati tér 1-2.)

Az Adatkezelő szerverszolgáltatást vesz igénybe, mely szerverek elhelyezését megbízott cég végzi.

Az adatfeldolgozó cég adatai: RackForest Informatikai Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. 3. em. 3008.)

3.Adatkezelő pénzügyi kötelezettségei teljesítéséhez számlázó programot vesz igénybe.

Az adatfeldolgozó cég adatai: IFS Hungary Számítástechnikai Kft. (székhelye: 1132 Budapest, Váci út 22-24., Cégjegyzékszám: 01 09 687800, Adószám: 12469589-2-41)

4.Adatkezelő a nyeremények kiszállításához szállító cégeket vesz igénybe:

Az adatfeldolgozó cég adatai: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (címe: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2., Cégjegyzékszám: 13 09 111755, Adószám: 12369410-2-44)

Az adatfeldolgozó cég adatai: UPS Magyarország Szállítmányozó Kft. (címe: 2220 Vecsés, Lőrinci út 154. Airport City Logistic Park. G. ép., Cégjegyzékszám: 13 09 139285, Adószám: 22776082-2-13)

5. Adatkezelés jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett hozzájárulása, mely a Nyereményjátékban való részvétel feltétele.

A jelentkezés során adott hozzájárulással hozzájárulsz, hogy Adatkezelő a személyes adataidat a jelen Tájékoztatóban írtak szerint kezelje. A személyes adatok kezelése a jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes és kifejezett hozzájárulásodon alapul. Hozzájárulásodat bármikor jogosult vagy visszavonni, azonban a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét az nem érinti.

Amennyiben a nyeremény kiszállításra kerül az érintett részére, az Adatkezelő jogszabályi kötelezettsége teljesítése érdekében jogosult az érintett személyes adatainak kezelésére a jogszabályi határidőn belül.

6. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai: Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztat az alábbi a)-e) pontok szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztat.

a) Hozzáférési jog: jogosult vagy visszajelzést kérni az Adatkezelőtől arról, hogy személyes adataid kezelése folyamatban van, illetve az adatkezelés részleteiről tájékoztatást kérhetsz, valamint jogosult vagy arra, hogy a rólad a nyereményjátékkal kapcsolatban kezelt személyes adataidat hordozható formában elkérd az Adatkezelőtől.

b) Helyesbítéshez való jog: jogosult vagy arra, hogy kérésedre az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rád vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve jogosult vagy arra, hogy kérd a hiányos személyes adatok kiegészítését.

c) Törléshez való jog („elfeledtetéshez való jog”): Írásban az Adatkezelő fent megjelölt kapcsolattartási email címén, faxon vagy postai úton, valamint a megadott telefonszámon jegyzőkönyvben rögzített bejelentéssel kérheted az adatkezelés megszüntetését. Ebben az esetben Adatkezelő minden ésszerű lépést megtesz annak érdekében, hogy a további adatfeldolgozókat tájékoztassa az adatkezelés megszüntetésére irányuló kérésedről.

d) Tiltakozáshoz való jog: jogosult vagy arra, hogy bármikor tiltakozz személyes adataidnak az Adatkezelő jogos érdekén alapuló kezelése ellen.

e) Adatkezelés korlátozásához való jog: jogosult vagy arra, hogy kérésedre az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha vitatod a személyes adatok pontosságát; az adatkezelés jogellenes; az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de te igényled azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; tiltakoztál az adatkezelés ellen.

7. Felügyeleti szerv, jogorvoslathoz való jog:

Amennyiben nem vagy elégedett adatkezelésünkkel, az alábbi hatóságnál élhetsz panasszal:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9. Telefon: 06 1 391 1400 Fax: 06 1 391 1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu

Lehetőséged van továbbá adataid védelme érdekében bírósághoz fordulni. Ebben az esetben választásod szerint a pert a lakhelyed vagy tartózkodási helyed szerinti törvényszék előtt is
megindíthatod az Adatkezelővel szemben. A lakóhelyed vagy tartózkodási helyed szerinti törvényszéket elérhetőségeit az alábbi linken tudod megkeresni: http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso.

8. Adatkezelő elérhetőségei:

Amennyiben kérdésed vagy észrevételed van a SCITEC Megateszt nyereményjáték és verseny adatkezelésével kapcsolatban, kérjük, fordulj kollégáinkhoz, ahol munkatársaink készséggel segítenek Neked:
E-mail: adatvedelem@biotechusa.com, Telefon, Fax: 06 1 453 2716 (hétfő-péntek: 9-15 óráig), Levelezési cím: 1033 Budapest, Huszti út 60.
Hatályos: 2022. február 9. napjától