fbpx

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

a honlapon használt sütikről (Cookie szabályzat)

 

 1. Az Adatkezelő adatai

Név: BioTech USA Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1033 Budapest, Huszti út 60.

Cégjegyzékszám: 01-09-352550

Adószám: 25114681-2-44

Nyilvántartásba vevő hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Levelezési cím: 1033 Budapest, Huszti út 60.

Elektronikus levelezési cím: info@scitec.hu

Telefonszám: +36 1 453 2716

 

 1. Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségei

Levelezési cím: 1277 Budapest, Pf. 83.

Elektronikus levelezési cím: dpo.btu@dnui.hu

Telefonszám: (1) 788 3035

 

A cookie-k olyan fájlok, melyek információt tárolnak webes böngészőjében. Egyes cookie-k a weboldalak működéséhez szükségesek, míg mások arra szolgálnak, hogy a későbbiekben a weboldal látogatóinak igényeihez lehessen szabni a honlapjainkat.

 

 1. Sütik típusai:

 

Elengedhetetlen sütik:

 

Ezek a sütik biztosítják a weboldal funkcióinak elvárt és megfelelő működését, valamint megkönnyítik annak biztonságos használatát. A weboldal ezen sütik nélkül nem tud megfelelően és biztonságosan működni.

 

Adatkezelés jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az Adatkezelő jogos érdeke, mely a weboldal megfelelő működtetéséhez fűződik.

Adatkezelés célja: A weboldal funkcióinak megfelelő és biztonságos működtetése.

Adatkezelés időtartama: A munkamenet végéig.

 

 1. Címzettek:

Adatkezelő munkatársai és a sütik működtetésében résztvevő Adatfeldolgozók.

 1. Sütik tiltása, törlése

 

A sütik korlátozására, illetve törlésére lehetősége van a böngészőjében. Ennek módja a böngésző típusától függően eltérő lehet, melyeket a böngésző beállításaiban, illetve a „Súgó” menüpontban lehet elérni.

 

Bővebb tájékoztatás található az egyes böngészők sütibeállításaival kapcsolatban a következő linkeken:

Internet Explorer esetében: Cookie-k törlése és kezelése (microsoft.com)

Microsoft Edge esetében: Cookie-k törlése a Microsoft Edge-ben

Chrome esetében: Cookie-k törlése, engedélyezése és kezelése a Chrome-ban – Android – Google Chrome Súgó

Firefox esetében: Weboldalak által elhelyezett sütik törlése a számítógépről | Firefox súgó (mozilla.org)

Safari esetében: Sütik és webhelyadatok kezelése a Mac gép Safari alkalmazásában – Apple Támogatás

 

 1. Adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

 

A hatályos jogszabályok alapján Önt az alábbi érintetti jogok illetik meg, azonban felhívjuk figyelmét arra, hogy ezek gyakorlását befolyásolják a cookie-k technikai sajátosságai. Ennek megfelelően javasoljuk, hogy éljen jelen tájékoztató 4. pontjában részletezett lehetőségekkel.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az alábbi pontok szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt.

 1. a) Hozzáférési jog: Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a kezelt személyes adatairól és azok kezelésének módjáról részletes tájékoztatást kapjon.
 2. b) Helyesbítéshez való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat, továbbá arra is jogosult, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.
 3. c) Törléshez való jog („elfeledtetéshez való jog”): Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, továbbá Adatkezelő minden ésszerű lépést megtesz annak érdekében, hogy az adatfeldolgozókat tájékoztassa az adatkezelés megszüntetésére irányuló kéréséről.
 4. d) Adatkezelés korlátozásához való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, amennyiben Ön vitatja a személyes adatok pontosságát; az adatkezelés jogellenes; az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
 5. Adathordozhatósághoz való jog: Ön jogosult arra, hogy azon cookie-k vonatkozásában, melyeket Adatkezelő az Ön hozzájárulása alapján kezel, a kezelt személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő.

 

Adatkezelő az Érintett törlési, tiltakozási kérelme esetén felhívja az Érintett figyelmét, hogy az Adatkezelő minden esetben megvizsgálja, hogy az Adatkezelő jogos érdeke elsőbbséget élvez-e az Érintettek jogaival szemben. Adatkezelő ezekben az esetekben kizárólag akkor folytatja az adatkezelést, ha a fenti feltétel fennáll.

 1. Jogorvoslathoz való jog

Amennyiben megítélése szerint Adatkezelő nem megfelelően végzi az adatkezelést, úgy joga van panaszt benyújtani az alábbi hatósághoz:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
       Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

       Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
       Telefon: 06 1 391 1400
       Fax: 06 1 391 1410
       E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
       Honlap: http://www.naih.hu

 

Továbbá lehetősége van adatai védelme érdekében bírósághoz fordulni. Ebben az esetben választása szerint a pert a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja az Adatkezelővel szemben. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék elérhetőségeit az alábbi linken tudja megkeresni: http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso.

 

Amennyiben kérdése vagy panasza van adatkezelésünkkel kapcsolatban, kérjük forduljon hozzánk bizalommal a jelen Tájékoztató 1. pontjában megadott elérhetőségeink egyikén.

 

 

Hatályos: 2022. január 1. napjától